Novinky Cities Dohovor Zakony Pracoviska Kontakty Tlaciva Linky

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.

Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Legislatíva, ktorá upravovala a v súčasnosti upravuje problematiku CITES na Slovensku je nasledovná:

Platná legislatíva:
 • Zákon NR SR č. 447/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa v súvislosti s niektorými pravidlami obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008, ktorým sa v súvislosti so zbierkami vzoriek a niektorými formalitami týkajúcimi sa obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97
 • Zákon NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 1.4.2005.
 • Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná od 1.4.2005.
 • Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR platné od 1.5.2004.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do 4 príloh (A,B,C,D). Režim obchodovania je pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách odlišný. Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Legislatíva upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov zaradených v prílohách CITES a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území Slovenskej republiky.


Neplatná legislatíva:
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2012 zo 6. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2010 z 22. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 407/2009 zo 14. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2008 z 31. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • Zákon NR SR č. 452/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z..
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 605/2006 zo 19. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2005 zo 14. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva.
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 834/2004 of 28 April 2004 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein  - doplnenie systematických zoznamov nariadenia komisie (ES) 1497/2003.
 • Nariadenie Komisie (ES) 1497/2003 ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR platné od 1.5.2004.
 • Vyhláška MŽP SR č. 346/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná od 1.7.2002 do 31.3.2005.
 • Zákon NR SR č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 1.7.2002 do 31.3.2005.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR platné od 1.5.2004.
 • Vyhláška MŽP SR č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, platná od 1.7.1999 do 30.6.2002.
 • Zákon NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platný od 1.1.1995 do 30.6.2002.

| Novinky | Cites | Dohovor | Zákony || Kontakty | Tlačivá | Linky |

© 2002 FD All Right reserved