Novinky Cities Dohovor Zakony Pracoviska Kontakty Tlaciva Linky


15.01.2013 - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. (účinnosť od 15.01.2013).
PDF dokument (v slovenčine)

01.01.2013 - Zákon NR SR č. 447/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 01.01.2013).
PDF dokument (v slovenčine)

15.12.2012 - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

27.09.2012 - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006. Uplatňuje sa od 27.09.2012.
PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

10.09.2012 - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie. Účinnosť od 10.09.2012.
PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

14.02.2012 - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2012 zo 6. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

06.09.2011 – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2011 zo 17. augusta 2011, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie. Účinnosť od 06.09.2011.
PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

17.01.2011 – Informácia o zákaze dovozu/vývozu exemplárov úhora európskeho (Anguilla anguilla) do/z EÚ. DOC dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v slovenčine)

9.11.2010 - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 997/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie. Účinnosť od 26.11.2010. PDF dokument (v slovenčine) alebo PDF dokument (v angličtine)

17.08.2010 - Dňa 15.08.2010 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 709/2010 z 22. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Viac informácií nájdete v DOC dokumente (v slovenčine) alebo v PDF dokumente (v slovenčine)

13.08.2010 - Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2010 z 22. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

19.11.2009 - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. PDF dokument (v slovenčine)

19.5.2009 - Nariadenie Komisie (ES) č. 407/2009 zo 14. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine) PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

4.5.2009 - Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva. PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

17.10.2008 - Nariadenie Komisie (ES) č. 811/2008 z 13. augusta 2008, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva. PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

14.4.2008 – Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2008 z 31. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

15.2.2008 – Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008, ktorým sa v súvislosti so zbierkami vzoriek a niektorými formalitami týkajúcimi sa obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 PDF dokument (v slovenčine) PDF dokument (v angličtine)

12.12.2007 - Zákon NR SR č. 452/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., platný od 1.1.2008 PDF dokument (v slovenčine)

28.9.2007 - Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva PDF dokument (v slovenčine)

31.8.2007 - Zmeny prijaté na 14-tej konferencii členských štátov CITES (Holandsko, Haag, 3.-15.jún 2007) DOC dokument (v slovenčine) PDF dokument (v slovenčine)

29.6.2006 - Doplnené Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Hľadajte v časti Zákony PDF dokument (v slovenčine)

29.6.2006 - Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Hľadajte v časti Zákony PDF dokument (v slovenčine)

29.6.2006 - Pridali sme zoznam Preukazov o pôvode exemplára, ktoré sú vyhlásené za neplatné. Hľadajte v časti Zákony XLS dokument (v slovenčine)

06.4.2005 - Aktualizované znenie zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete v časti Zákony PDF dokument (v slovenčine)

21.3.2005 - Zaradili sme viac informácií o CITES v rámci Európskej únie. Hľadajte v časti

21.10.2002 - Skladačka určená pre cestovné kancelárie s informáciami o CITES. Jej cieľom je pomôcť turistom a cestovateľom zorientovať sa v problematike dovozu druhov živočíchov, rastlín (a výrobkov z nich) chránených dohovorom CITES. PDF dokument (231 kB)


| Novinky | Cites | Dohovor | Zákony || Kontakty | Tlačivá | Linky |

© 2002 FD All Right reserved