Novinky Cities Dohovor Zakony Pracoviska Kontakty Tlaciva Linky

Zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi  (stiahnuť)

Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva (stiahnuť)

Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov (čítať) | (stiahnuť)

Žiadosť na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie (čítať) | (stiahnuť)

Vzor evidenčného zoznamu exemplárov rastlín (stiahnuť)

Vzor druhovej karty exemplára živočícha (stiahnuť)

Pokyny pre vyplnenie druhovej karty živočícha (stiahnuť)

Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii (stiahnuť)

| Novinky | Cites | Dohovor | Zákony || Kontakty | Tlačivá | Linky |

© 2002 FD All Right reserved