Nová informácia k zasielaniu Druhových kariet

Vážení držitelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že od 1.1.2021 sa v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. (verzie účinnej od 1.1.2021) budú Druhové karty exemplárov živočíchov zasielať vedeckému orgánu SR a od 1.1.2021 sa mení adresa na zasielanie zmien údajov v druhovej karte exemplára živočícha – elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán Karloveská 8263/63, 841 04 Bratislava.