Vážení držitelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že vydávanie potvrdení – výnimiek
zo zákazu komerčných činností, ostáva naďalej v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR
https://www.minzp.sk/cites/
a preto žiadosti prosím posielajte na MŽP SR. Zmena nastala len v súvislosti s posielaním zmien v druhových kartách exemplárov, ktoré sa od  1.1.2021 posielajú na Štátnu ochranu prírody SR, vedecký orgán SR – elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk alebo poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán Karloveská 8263/63, 841 04 Bratislava.