NOVÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ)

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2280 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

v nariadení Komisie (EÚ) 2021/2280 nájdete aktuálne zaradenie druhov v prílohách A – D

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2281 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
    č. 792/2012

Uvedené nariadenia nadobudli účinnosť dňa 19.01.2022.