Zoznamy

Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva

pdf (sk)

Zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu nimi.

pdf (sk)

Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode  a ktoré nepodliehajú registrácii.

pdf (sk)