Archívy značky: korytnacky

Informácia pre chovateľov suchozemských korytnačiek

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že v októbri 2014 vydal Vedecký orgán SR stanovisko k zmene nezameniteľného označenia exemplárov korytnačiek. V stanovisku Vedecký orgán SR odporúča označovať exempláre suchozemských korytnačiek druhov Testudo hermanniT. graecaT. marginataGeochelone radiataMalacocherus tornieriPyxis arachnoides  zaradených v prílohe A  nariadenia Rady (ES) č. 338/97 do veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu fotografiou a od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), t. j. plne v súlade s čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
Ďalej Vedecký orgán SR ruší systém opätovného označovania exemplárov pomocou fotografií v určených časových intervaloch 3 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok, 2 roky. Vedecký orgán SR odporúča odfotografovať exemplár po úplnom vyhojení pupočnej jazvy najneskôr do 6 mesiacov jeho veku, pred podaním žiadosti o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha resp. o vydanie potvrdenia. Od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu sa exempláre označujú pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E) tak, ako je uvedené vyššie.
Dôvodom boli problémy pri spätnej identifikácii, kedy sa exempláre po určitej dobe od vyhotovenia identifikačnej fotografie nedali stotožniť a spätne identifikovať. Vyskytli sa tiež problémy pri dodržiavaní určených časových intervalov vhodných na opätovné označenie exemplára fotografiou (prefotografovanie). Zároveň boli v medzičase vyvinuté mikročipy menších rozmerov tzv. mini-mikročipy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené ISO normy a ktoré sa už používajú na označenie juvenilných exemplárov korytnačiek v iných členských krajinách EÚ – napr. v Taliansku a Veľkej Británii.
Tu je možné stiahnuť si štúdiu Posúdenie používania mikročipov ako metódy nezameniteľného označovania juvenilných korytnačiek zelenkastých (Testudo hermanni) v anglickom jazyku vypracovanú pracovníkmi veterinárnej fakulty Univerzity v Ghente, Belgicko.
Tu je možné stiahnuť kontrastnú podložku so stupnicou tak, aby sa dala odčítať veľkosť fotografovaného exemplára.
Pre bližšie informácie kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk alebo príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v mieste Vášho trvalého bydliska.