Archívy značky: legislativa

NOVÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ)

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2280 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

v nariadení Komisie (EÚ) 2021/2280 nájdete aktuálne zaradenie druhov v prílohách A – D

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2281 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
    č. 792/2012

Uvedené nariadenia nadobudli účinnosť dňa 19.01.2022.

 

Novela zákona prináša zákaz držby vybraných živočíchov

Držba mačkovitých šeliem (rod Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx, Puma), medveďov (Ursidae) a primátov (Primates) v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou. Poslanci Národnej rady SR dňa 09.12.2021 schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Viac informácií k téme nájdete na linku MŽP SR a konsolidované znenie novely zákona nájdete tu

Nová informácia k zasielaniu Druhových kariet

Vážení držitelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že od 1.1.2021 sa v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. (verzie účinnej od 1.1.2021) budú Druhové karty exemplárov živočíchov zasielať vedeckému orgánu SR a od 1.1.2021 sa mení adresa na zasielanie zmien údajov v druhovej karte exemplára živočícha – elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán Karloveská 8263/63, 841 04 Bratislava.