Archívy značky: trofeje

Dovoz rohov nosorožca pozastavený

Dňa 23.04.2019 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo: „Rozšírenie pozastavenia dovozu rohov nosorožcov na všetky krajiny pôvodu“.

V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Juhoafrickej republiky na Slovensko, s cieľom zabránenia obchodovaniu s nimi. Dôvodom zavedenia uvedeného opatrenia bol nelegálny obchod s rohmi nosorožcov a vysoké percento neidentifikovaných rohov pri kontrolách trofejí u dovozcov na Slovensku. Rohy z nosorožcov sú predmetom nelegálneho obchodu najmä kvôli ich využitiu v tradičnej ázijskej medicíne, pričom nárast nelegálneho obchodovania s nimi by mohol ešte väčšmi podnietiť ich dopyt v ázijskom regióne.

Ministerstvo registruje od roku 2018 dovozy poľovníckych trofejí z nosorožcov pochádzajúcich z Namíbie. Vzhľadom na skutočnosť, že pre nelegálnych obchodníkov s rohmi nosorožcov nie je dôležitá ich krajina pôvodu, ministerstvo sa po konzultácii s Prezídiom Policajného zboru rozhodlo využiť ustanovenia právnych predpisov EÚ a pozastaviť vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania.

Ostatné časti trofejí je možné aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.

Viac na stránke MŽP SR  https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/rozsirenie-pozastavenia-dovozu-rohov-nosorozcov-vsetky-krajiny-povodu-aktualizovane-23-04-2019.html 

Európska Komisia prijala nové opatrenia v súvislosti s CITES, ktoré sú platné od 5.2.2015

– dovozné povolenia je potrebné na dovoz loveckých trofejí získaných z nasledovných druhov:

Ceratotherium simum simum – nosorožec tuponosý južný,
Hippopotamus amphibius – hroch obojživelný,
Loxodonta africana – slon juhoafrický,
Ovis ammon – ovca argali,
Panthera leo – lev púšťový,
Ursus maritimus – medveď biely;

– členské štáty EÚ majú jasný legálny základ k odmietnutiu vydania povolenia na dovoz CITES exemplárov a to pokiaľ nezískajú od vyvážajúcej krajiny uspokojivé informácie týkajúce sa ich legálnosti;

– zavedenie vydávania potvrdení o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov.

Viac: pdf (sk)

Informácia pre dovozcov poľovníckych trofejí z tretích krajín

Týmto si dovoľujeme upozorniť dovozcov poľovníckych trofejí druhov zaradených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov z tretích krajín o tom, že k takémuto dovozu je potrebné priložiť nie len vývozné povolenie z krajiny vývozu, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom CITES krajiny dovozu. Problém v minulosti nastal pri druhoch, ktoré sú v rámci EÚ prísnejšie chránené, ako v krajinách vývozu napr. veľké šelmy – medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) – v tretích krajinách sú zaradené v prílohe II dohovoru CITES a na ich vývoz stačí vývozne povolenie, ALE v rámci legislatívy EÚ sú predmetné druhy zaradené v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov a teda je potrebné mať vybavené vývozné povolenie z krajiny vývozu i DOVOZNÉ POVOLENIE v krajine dovozu.

Pre bližšie informácie ohľadom potrebných povolení kontaktujte Výkonný orgán SR – tel: 02/59562189, 02/59562466, 02/59562147, pre bližšie informácie ohľadom zaradenia druhov v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk.

Príklad: Dovoz trofeje medveď hnedý (Ursus arctos) z Ruska na Slovensko – druh je zaradený v prílohe II dohovoru CITES ALE v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov. Pre jeho dovoz na územie SR je preto nutné mať vybavené nie len vývozné povolenie z Ruska, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom SR, teda ministerstvom životného prostredia SR. Bez dovozného povolenia bude trofej zhabaná príslušným colným úradom. Rovnako to platí napr. pre dovoz vlka dravého (Canis lupus) z Ruska alebo Kanady.