Informácia pre dovozcov poľovníckych trofejí z tretích krajín

Týmto si dovoľujeme upozorniť dovozcov poľovníckych trofejí druhov zaradených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov z tretích krajín o tom, že k takémuto dovozu je potrebné priložiť nie len vývozné povolenie z krajiny vývozu, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom CITES krajiny dovozu. Problém v minulosti nastal pri druhoch, ktoré sú v rámci EÚ prísnejšie chránené, ako v krajinách vývozu napr. veľké šelmy – medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) – v tretích krajinách sú zaradené v prílohe II dohovoru CITES a na ich vývoz stačí vývozne povolenie, ALE v rámci legislatívy EÚ sú predmetné druhy zaradené v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov a teda je potrebné mať vybavené vývozné povolenie z krajiny vývozu i DOVOZNÉ POVOLENIE v krajine dovozu.

Pre bližšie informácie ohľadom potrebných povolení kontaktujte Výkonný orgán SR – tel: 02/59562189, 02/59562466, 02/59562147, pre bližšie informácie ohľadom zaradenia druhov v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk.

Príklad: Dovoz trofeje medveď hnedý (Ursus arctos) z Ruska na Slovensko – druh je zaradený v prílohe II dohovoru CITES ALE v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov. Pre jeho dovoz na územie SR je preto nutné mať vybavené nie len vývozné povolenie z Ruska, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom SR, teda ministerstvom životného prostredia SR. Bez dovozného povolenia bude trofej zhabaná príslušným colným úradom. Rovnako to platí napr. pre dovoz vlka dravého (Canis lupus) z Ruska alebo Kanady.

Informácia pre chovateľov suchozemských korytnačiek

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že v októbri 2014 vydal Vedecký orgán SR stanovisko k zmene nezameniteľného označenia exemplárov korytnačiek. V stanovisku Vedecký orgán SR odporúča označovať exempláre suchozemských korytnačiek druhov Testudo hermanniT. graecaT. marginataGeochelone radiataMalacocherus tornieriPyxis arachnoides  zaradených v prílohe A  nariadenia Rady (ES) č. 338/97 do veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu fotografiou a od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), t. j. plne v súlade s čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
Ďalej Vedecký orgán SR ruší systém opätovného označovania exemplárov pomocou fotografií v určených časových intervaloch 3 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok, 2 roky. Vedecký orgán SR odporúča odfotografovať exemplár po úplnom vyhojení pupočnej jazvy najneskôr do 6 mesiacov jeho veku, pred podaním žiadosti o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha resp. o vydanie potvrdenia. Od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu sa exempláre označujú pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E) tak, ako je uvedené vyššie.
Dôvodom boli problémy pri spätnej identifikácii, kedy sa exempláre po určitej dobe od vyhotovenia identifikačnej fotografie nedali stotožniť a spätne identifikovať. Vyskytli sa tiež problémy pri dodržiavaní určených časových intervalov vhodných na opätovné označenie exemplára fotografiou (prefotografovanie). Zároveň boli v medzičase vyvinuté mikročipy menších rozmerov tzv. mini-mikročipy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené ISO normy a ktoré sa už používajú na označenie juvenilných exemplárov korytnačiek v iných členských krajinách EÚ – napr. v Taliansku a Veľkej Británii.
Tu je možné stiahnuť si štúdiu Posúdenie používania mikročipov ako metódy nezameniteľného označovania juvenilných korytnačiek zelenkastých (Testudo hermanni) v anglickom jazyku vypracovanú pracovníkmi veterinárnej fakulty Univerzity v Ghente, Belgicko.
Tu je možné stiahnuť kontrastnú podložku so stupnicou tak, aby sa dala odčítať veľkosť fotografovaného exemplára.
Pre bližšie informácie kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk alebo príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v mieste Vášho trvalého bydliska.

Prideľovanie evidenčných čísiel Vedeckým orgánom SR

Od 1.1.2013 bola zákonom č. 447/2012 Z. z. z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyzrušená kompetencia Vedeckého orgánu SR určovať evidenčné číslo držiteľom exemplárov.

Vedecký orgán v súčasnosti prideľuje evidenčné čísla držiteľom v zmysle zákona 543/2002 Z. z.

Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla podľa podľa § 65a ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pdf

————————————————————————————-

03. 09. 2014 – Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 888/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie 
PDF (sk) PDF (en)

10. 08. 2013 – Nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (účinnosť od 10. 8. 2013)
PDF (sk) PDF (en)

11. 07. 2013 – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (účinnosť od 11. 07. 2013)
PDF (sk) PDF (en)

01. 01. 2013 –  Zákon č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01. 01. 2013)
PDF konsol. znenie (sk)

15. 03. 2013 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. (účinnosť od 15. 03. 2013). PDF (sk)