Okresné úrady – odbor starostlivosti o ŽP

a) vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia,

b) je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 46)

c) nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

d) môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,

e) rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

f) ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,

g) bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,

h) uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii a druhových kariet,

i) plní úlohu výkonného orgánu na úseku dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia exemplárov, 47)

j) podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení osobitného predpisu 48) a tohto zákona a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,

k) vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8, potvrdenie o registrácii podľa § 12 ods. 17 a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až e),

l) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu, 49)

m) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

 

zdroj: § 17  Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi