(1) Colný úrad na úseku ochrany exemplárov 50)

a) kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti v súlade s osobitným predpisom; 3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,

b) kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,

c) pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,

d) pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia o dovoze, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,

e) pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a ich druhú kópiu určenú pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu zašle bez zbytočného odkladu ministerstvu,

f) bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom 3) alebo dohovorom, 4)

g) bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit exemplárov alebo výrobkov z tuleňov v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, 3) vyhotoví o tom zápis, zásielku zaistí a zabezpečí umiestnenie živých zaistených exemplárov vo vhodných priestoroch,

h) bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo o zhabaní tovaru alebo veci, ktorým je exemplár alebo výrobok z tuleňov a zabezpečí umiestnenie živých exemplárov v záchytnom stredisku, 45)

i) je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej únie bez príslušných platných povolení alebo potvrdení,

j) podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu 3) a začne konanie v prípade predpokladu ich porušovania, 48)

k) zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných úradoch o ustanoveniach dohovoru 4) a osobitného predpisu, 3)

l) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu. 49)

 

(2) Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad. 51) Colný kriminálny úrad

a) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu, 3)

b) je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára, spôsobu nadobudnutia exemplára alebo registrácie exemplára.

 

(3) Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány, 46) a to tak, že

a) miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie povolenia na dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu, 9) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť, 52)

b) veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz, vývoz, alebo v potvrdení na opätovný vývoz. 53)

 

zdroj: § 19 Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi