Legislatíva SR upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov a rastlín zaradených v prílohách CITES  a realizuje ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území Slovenskej republiky.

Právne predpisy SR týkajúce sa CITES

Zákon č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi Upravuje podmienky ochrany exemplárov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín; práva a povinnosti FO a PO pri ochrane exemplárov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín; pôsobnosť orgánov štátnej správy; zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; pravidlá obchodu s výrobkami tuleňov pdf sk
Vyhláška č. 110/2005 vykonávajú sa ňou niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 doc  sk konsol. znenie