Text zmluvy určuje zásady, ktorými sa musia riadiť všetky zmluvné strany pri medzinárodnom obchode s exemplármi CITES. Zmluva ukladá štátom prijať národnú legislatívu, ktorá stanovuje povinnosti ich občanom a právnickým osobám, zakazuje porušovanie princípov CITES a vymeriava prirodzené sankcie za ich porušovanie vrátane možnosti zadržania a zabavenia nelegálne dovážaných a vyvážaných exemplárov. Štáty musia menovať aspoň jeden národný výkonný orgán CITES pre administratívne zaistenie a národný vedecký orgán CITES s patričnou odbornou kvalifikáciou a s právomocami preverovať žiadosti o vývoz a dovoz exemplárov a možnosťami prevádzať odborné sledovanie vplyvu obchodu na prežitie populácií fauny a flóry v prírode. Štáty majú taktiež zaistiť, aby boli  všetky zásielky exemplárov, v obchodnom i neobchodnom styku, kontrolované pri prechode hraníc colnými orgánmi.