Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy pod skratkou dohovor CITES, je
v rámci legislatívy Európskej únie (EÚ) upravený viacerými právnymi predpismi nariadeniami, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty EÚ.

názov platnosť popis
Nariadenie komisie (EÚ) 2023/966 z 15.mája 2023 20/05/2023 Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/996 z 15. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na 19. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín pdf sk

pdf en

Nariadenie Rady č 338/97
z 9. decembra 1996
01/06/1997 Nariadenie sa vzťahuje na ustanovenie dohovoru CITES v Európskej únii pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (EÚ)
2019/220 z 6. februára 2019
27.02.2019 Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97
pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (ES)
č 865/2006 (v znení nariadenia Komisie (ES) č 100/2008, nariadenie Komisie (EÚ)
č 791/2012 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č 792/2012).
10/07/2006 Nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá o tom, ako má byť Nariadenie Rady 338/97 realizované
v rámci EÚ
pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (EÚ)
č 791/2012 zo dňa 23. augusta 2012
27/09/2012 Zmeny nariadenia Komisie 865/2006 pdf sk

pdf en

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2281 zo 16. 12.2021 19/01/2022 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2281 zo 16. decembra, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pridanie nového kódu pôvodu pre rastliny získané asistovanou produkciou a súvisiace zmeny pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (ES)
č 100/2008 dňa 4. februára 2008
25/02/2008 Zmeny nariadenia Komisie 865/2006 pdf sk

pdf en

Nariadenie komisie (EÚ) 2023/2770 z 12. decembra 2023 12/01/2024 Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2770 z 12. decembra 2023, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie pdf sk

pdf en