CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je oficiálne používaná skratka pre medzinárodný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín , ktorý bol podpísaný dňa 3. 3. 1973 vo Washingtone.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 180 krajín sveta.

Približne 5800 druhov živočíchov a 30000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.
Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú v rámci dohovoru CITES zaradené do 3 príloh (I, II, III) a v rámci platnej legislatívy EÚ sú zaradené do 4 príloh (A, B, C, D). Režim obchodovania pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách je odlišný. Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A.