Ako postupovať pri dovoze a vývoze exemplárov  CITES?

Dovozom a vývozom exemplárov CITES sa rozumie obchod s tretími krajinami (mimo EÚ).

Potvrdenia potrebné pre dovoz (vývoz) vydáva ministerstvo životného prostredia SR (link kontakty).

Žiadosť o povolenie na dovoz alebo vývoz  je potrebné podať najmenej 30 dní pred uskutočnením transakcie.

Dovozca (vývozca)  predkladá potvrdenia na hraniciach s EÚ, resp. colným úradom EÚ.

Povolenia rozdelené podľa zaradenia exemplára do príloh EÚ a podľa spôsobu transakcie:

MŽP po súhlase s dovozom (vývozom) vydáva dovozné (vývozné) povolenie, ktoré obsahuje originál a 3 kópie:

  1. Originál –dostáva žiadateľ-biely
  2. Kópia pre držiteľa dostáva žiadateľ– žltý
  3. Kópia, ktorú colný orgán vráti vydávajúcemu štátu –dostáva žiadateľ– zelený
  4. Kópia pre vydávajúci orgán –zostáva na MŽP –červený

Na hraniciach dovozca (vývozca) odovzdá všetky dokumenty colnému orgánu, ktorý všetky dokumenty opečiatkuje.  Dovozca (vývozca) dostane späť len kópiu pre držiteľa.

Viac v čl. 4  a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97,  v čl. 20 a 26 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006  a v § 2 a § 3 zákona č. 15/2005.

Ako zistiť, do ktorej prílohy exemplár/druh patrí?

Zaradenie exemplárov do príloh nájdete na stránke Species+. Keďže Slovensko spadá pod prísnejšie zaraďovanie do príloh EÚ, po zadaní latinského názvu druhu sa toto zaradenie zobrazí pod výrazom         EU Listing – Annex. Viac informácií o ďalších výrazoch tu.

Zdroj:

http://www.ochranaprirody.cz/cites/informace-pro-chovatele-a-obchodniky/informace-pro-dovozce-a-vyvozce/

Pomocné linky:

Stránka ministerstva životného prostredia SR :http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

Štáty EÚ : http://europa.eu/about-eu/countries/index_sk.htm

Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva