V januári 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 15/2005 Z. z.
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona spolu
s novelou vykonávacej vyhlášky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prinášajú držiteľom exemplárov viacero zmien v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia.

Aké novinky prináša novela zákona od 01.01.2019:

Evidencia a registrácia

Držitelia živých exemplárov plazovvtákov a cicavcov majú povinnosť viesť evidenciu na Druhovej karte exemplára živočícha. Každú zmenu (nadobudnutie, vyradenie, narodenie/vyliahnutie, iné nezameniteľné označenie a pod.) uvedenú na druhovej karte je potrebné zaslať  na Štátnu ochranu prírody SR, vedecký orgán, Karloveská 63, 841 04 Bratislava poštou alebo elektronicky na email adresu druhovakarta@sopsr.sk a to v nasledujúcich lehotách:

– v prípade druhov zaradených do prílohy Nariadenia Rady (ES)
č. 338/97 – do 30 dní od vykonania zmeny

– v prípade druhov zaradených do prílohy B Nariadenia Rady (ES)
č. 338/97 – do 14 dní od vykonania zmeny

Preukazovanie pôvodu

Držiteľ exemplára druhu z prílohy A preukazuje pôvod písomným dokladom (výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas na premiestnenie, povolenie na dovoz) alebo v prípade živých plazov, vtákov a cicavcov z prílohy A preukazom o pôvode.
Príslušným okresným úradom na vydanie preukazu o pôvode bude okresný úrad podľa miesta držby exemplára.

Preukazovanie spôsobu nadobudnutia

Ak držiteľ nie je povinný preukázať pôvod písomným dokladom (uvedené vyššie) alebo preukazom o pôvode, preukazuje spôsob nadobudnutia písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (doklad o spôsobe nadobudnutia). Toto vyhlásenie nevydáva štátny orgánktorý ho však môže v prípade pochybností preveriť. Táto povinnosť sa týka držiteľov ostatných živých i neživých živočíchov
z
 prílohy A  D. Novela zákona CITES upravila zov tohto dokladu
a
 rozšírila náležitosti tohto dokladu o číslo dokladu totožnosti
a podpis súčasného i nového držiteľa, informácie o rodičoch
v
 prípade vlastného odchovu, či označenie exemplára. Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia nájdete tu

Nezameniteľné označovanie exemplárov

Držitelia živých exemplárov stavovcov zaradených v prílohe A živých vtákov zaradených v prílohe B sú povinní zabezpečiť nezameniteľné označenie v lehote do 30 dní od narodenia/vyliahnutia alebo iného spôsobu nadobudnutia.

V prípade, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť požiada tak držiteľ pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty príslušný okresný úrad o určenie iného vhodného označenia alebo inej lehoty  pre označenie.

Podrobnejšie informácie o preukazovaní pôvodu exemplárov, ich spôsobu nadobudnutia a iných povinnostiach držiteľov nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-verejnost.pdf

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/tabulka-zmien-od-1-1-2019.pdf