Úlohy vedeckého orgánu plní organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená ministerstvom, ktorou je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

(2) Vedecký orgán

a) sa vyjadruje

  1. k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
  2. k žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskych spoločenstiev,
  3. k návrhu na určenie záchytného strediska, 45)
  4. k nakladaniu so zhabanými exemplármi, najmä k ich navráteniu do voľnej prírody,

b) na základe žiadosti ministerstva sa vyjadruje aj k iným skutočnostiam týkajúcim sa ochrany exemplárov,

c) poskytuje odbornú pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a osobitného predpisu, 3)

d) zhromažďuje odborné údaje o exemplároch,

e) spolupracuje s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a vedeckými inštitúciami,

f) v súčinnosti s ministerstvom priebežne sleduje povolený dovoz a vývoz exemplárov a navrhuje opatrenia na ochranu druhov,

g) navrhuje ministerstvu primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu, 9) napríklad navrhnutím vývozných kvót,

h) v prípade dovozu živých exemplárov, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo v zajatí neprežijú podstatnú časť svojho priemerného veku, navrhuje primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na dovoz,

i) vedie evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, daňových orgánov, orgánov veterinárnej správy; evidencia exemplárov obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, názov druhu a opis exemplára, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa § 12 a číslo dokladu, na základe ktorého bol určený, opis pestovného a chovného zariadenia, v ktorom je exemplár umiestnený, kópie preukazov o pôvode, druhových kariet, evidenčných zoznamov, kníh chovu a potvrdení o registrácii,

j) vypracúva podklady správ pre ministerstvo podľa § 15 ods. 2 písm. b),

k) vypracúva návrhy na konferenciu členských štátov dohovoru 4) a dáva stanoviská k návrhom iných štátov na konferencii členských štátov dohovoru, 4)

l) určuje pre colné orgány hodnotu exemplárov na účely určenia ich colnej hodnoty,

m) je orgánom príslušným na komunikáciu so Sekretariátom dohovoru 4) a s Európskou komisiou v rozsahu svojej pôsobnosti,

n) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone, osobitnom predpise 3) a v dohovore. 4)

 

zdroj: § 21 Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich