Ministerstvo životného prostredia SR

(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.

(2) Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi (ďalej len “štátny dozor”) a určuje hlavné smery tejto činnosti,

b) vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru 4) a osobitného predpisu, 3) zabezpečuje spoluprácu so Sekretariátom dohovoru 4) a s výkonnými orgánmi iných štátov, vypracúva výročnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru 4) a osobitného predpisu 3) a každý druhý rok správu o legislatívnych, regulačných a administratívnych opatreniach na uplatňovanie dohovoru 4) a osobitného predpisu, 3)

c) rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov a vedie o tom evidenciu,

d) vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,

e) oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu na premiestnenie,

f) rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu stanovenom osobitným predpisom,

g) môže zakázať držbu exemplárov,

h) prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov,

i) v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona, osobitného predpisu 3) alebo osobitného predpisu 44) pre potreby orgánov štátnej správy,

j) ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán (§ 21) alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru, 4) osobitných predpisov 3) a tohto zákona,

k) určuje záchytné strediská, 45)

l) môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,

m) je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo súdu a môže také exempláre uvedené v prílohách B až D osobitného predpisu 9) predať,

n) vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,

o) posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného výkonným orgánom štátu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,

p) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov,

q) menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,

r) oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých údajoch Európskej komisii,

s) monitoruje v spolupráci s inšpekciou, obvodným úradom životného prostredia, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení dohovoru 4) a osobitného predpisu, 3) informuje Sekretariát dohovoru 4) a Európsku komisiu o krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami osobitného predpisu 3) a o výsledkoch šetrenia na základe upozornenia Európskej komisie,

t) informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie žiadostí orgánmi iných členských štátov,

u) je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru, 4)

v) prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru, 4) osobitného predpisu 3) a tohto zákona,

w) zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor 4) najmä

  1. spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu 9) pre potreby orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov, najmä pri colných kontrolách na hraniciach,
  2. vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký orgán (§ 21),
  3. prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru, 4) prípadne na iné zasadnutia členských štátov dohovoru, 4)
  4. posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru, 4)
  5. posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu biodiverzity a jej rozumné využívanie,

x) vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. f),

y) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore, 4) osobitných predpisov 3) a v tomto zákone,

z) rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód 45a) a vedie o tom evidenciu,

za) overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu 45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,

zb) rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom krúžkov,

zc) vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru druhov uvedených v prílohe B na komerčné činnosti podľa podmienok stanovených osobitným predpisom. 45c)

 

(3) Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,

b) dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

c) adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],

d) adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],

e) číslo telefónu a faxu osôb uvedených v písmene a),

f) adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu 9) z voľnej prírody [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],

g) údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,

h) účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,

i) číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,

j) deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorý uložil sankciu, druh sankcie, za aké protiprávne konanie bola sankcia uložená.

 

(4) Údaje

a) podľa odseku 3 písm. e) a f) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),

b) podľa odseku 3 písm. j) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).

 

(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti

  1. o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
  2. o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,

b) podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,

c) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),

d) zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,

e) zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,

f) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, o potvrdení o registrácii, ako aj o preukaze o pôvode,

g) zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17,

h) podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a),

i) podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov.

zdroj: § 15 Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi