Za účelom zabezpečenia jednotného postupu krajín bol v zmysle  článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 založený Výbor  (Committee on Trade in Wild Fauna and Flora), na ktorom sa približne 3 – 4 krát do roka stretávajú zástupcovia Výkonných orgánov CITES členských krajín EÚ. Za tým istým účelom bola v zmysle článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 založená Vedecká poradná skupina (Scientific Review Group – ďalej len SRG), na ktorej sa približne 3 – 4 krát do roka stretávajú zástupcovia vedeckých orgánov CITES členských krajín a riešia všetky vedecké otázky spojené s aplikáciou nariadení EÚ týkajúcich sa tejto problematiky. Dôležité informácie o európskej legislatíve vymedzujúcej obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je možné na stránke Európskej komisie .

Z tejto stránky je možné prejsť priamo na stránku SRG . Nachádzajú sa tu programy jednotlivých rokovaní SRG (Meeting Agendas) a závery stretnutí (Meeting Summaries).

Negatívne a pozitívne stanoviská SRG (Negative and positive opinions SRG)

SRG môže sformovať stanoviská, či dovoz určitých druhov z určitých krajín pôvodu je v súlade s podmienkami danými v článku 4.1 (a) a 4.2 (a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Dovoz musí spĺňať nasledovné podmienky:

  1. obchod nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorm sa príslušná populácia daného druhu zaradeného v prílohe A alebo B vyskytuje;
  2. výkonný orgán CITES je po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom CITES presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhu zaradeného v prílohe A alebo B, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na dovoz.

Ak sa SRG rozhodne, že tieto podmienky sú splnené, je sformované pozitívne stanovisko a dovoz do EÚ sa môže uskutočniť. V opačnom prípade je sformované negatívne stanovisko. V tomto prípade je dovoz dočasne pozastavený a výkonné orgány CITES EÚ zamietnu všetky žiadosti o vydanie dovozných povolení do krajín EÚ. V prípade negatívneho stanoviska Európska komisia informuje krajinu vývozu (pôvodu exemplára). Negatívne stanoviská sú dočasné a môžu byť zmenené okamžite, keď budú krajinou pôvodu poskytnuté nové informácie o obchode a stave ochrany daného druhu. Aktuálne stanoviská nájdete na stránke Species+ v časti “EU DECISIONS” po zadaní názvu požadovaného druhu.

Zákazy dovozu (Import suspension)

Európska komisia môže zmeniť negatívne stanovisko SRG až na zákaz dovozu, ktorý musí byť rešpektovaný výkonnými a vedeckými  orgánmi EÚ za každých okolností. Zákazy dovozu majú dlhšie trvajúci charakter oproti negatívnym stanoviskám a sú publikované v oficiálnom žurnále EÚ vo forme nariadení Európskej komisie.