Slovenská inšpekcia životného prostredia

a) je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 46)

b) ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona (§ 22 a 23),

c) môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,

d) rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

e) bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,

f) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu, 49)

g) je výkonným orgánom podľa osobitného predpisu vo veciach kontroly záznamov vedených zariadeniami na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru, 49a)

h) kontroluje vydávanie osvedčení podľa osobitného predpisu 49b) vo veciach obchodovania s výrobkami z tuleňov,

i) komunikuje s kontrolnými orgánmi strán dohovoru 4) v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

zdroj: § 18  Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi