Novela zákona prináša zákaz držby vybraných živočíchov

Držba mačkovitých šeliem (rod Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx, Puma), medveďov (Ursidae) a primátov (Primates) v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou. Poslanci Národnej rady SR dňa 09.12.2021 schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Viac informácií k téme nájdete na linku MŽP SR a konsolidované znenie novely zákona nájdete tu

Vážení držitelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že vydávanie potvrdení – výnimiek
zo zákazu komerčných činností, ostáva naďalej v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR
https://www.minzp.sk/cites/
a preto žiadosti prosím posielajte na MŽP SR. Zmena nastala len v súvislosti s posielaním zmien v druhových kartách exemplárov, ktoré sa od  1.1.2021 posielajú na Štátnu ochranu prírody SR, vedecký orgán SR – elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk alebo poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, vedecký orgán Karloveská 8263/63, 841 04 Bratislava.