Archívy značky: eu

NOVÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ)

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2280 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

v nariadení Komisie (EÚ) 2021/2280 nájdete aktuálne zaradenie druhov v prílohách A – D

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2281 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
    č. 792/2012

Uvedené nariadenia nadobudli účinnosť dňa 19.01.2022.

 

Európska Komisia prijala nové opatrenia v súvislosti s CITES, ktoré sú platné od 5.2.2015

– dovozné povolenia je potrebné na dovoz loveckých trofejí získaných z nasledovných druhov:

Ceratotherium simum simum – nosorožec tuponosý južný,
Hippopotamus amphibius – hroch obojživelný,
Loxodonta africana – slon juhoafrický,
Ovis ammon – ovca argali,
Panthera leo – lev púšťový,
Ursus maritimus – medveď biely;

– členské štáty EÚ majú jasný legálny základ k odmietnutiu vydania povolenia na dovoz CITES exemplárov a to pokiaľ nezískajú od vyvážajúcej krajiny uspokojivé informácie týkajúce sa ich legálnosti;

– zavedenie vydávania potvrdení o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov.

Viac: pdf (sk)