Všetky príspevky od cites-admin

Zákaz vývozu/dovozu exemplárov úhora európskeho (Anguilla anguilla) z/do EÚ

Vzhľadom na pokračujúci nepriaznivý stav populácie druhu Anguilla anguilla (úhor európsky) v EÚ a vo svete je VÝVOZ aj DOVOZ akýchkoľvek exemplárov tohto druhu z/do EÚ v roku 2022 ZAKÁZANÝ. Zákaz platí pre všetky vývinové štádia, ako aj pre všetky výrobky vyrobené z tohto druhu (napr. mäso).

Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zákazu vývozu/dovozu úhora európskeho

Informácia MŽP SR k sprísneniu podmienok obchodovania so slonovinou

S účinnosťou od 19.01.2022 sa v Európskej únii sprísňujú podmienky obchodovania so slonovinou. Sprísnenie podmienok sa týka obchodu s tretími krajinami mimo EÚ a tiež obchodu v rámci EÚ (resp. v rámci SR). Dôvodom je neutíchajúce nelegálne zabíjanie slonov vo voľnej prírode a nelegálny obchod so slonovinou.

Viac informácií k sprísneniu podmienok nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia SR

NOVÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ)

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2280 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

v nariadení Komisie (EÚ) 2021/2280 nájdete aktuálne zaradenie druhov v prílohách A – D

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2281 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
    č. 792/2012

Uvedené nariadenia nadobudli účinnosť dňa 19.01.2022.